زبان R برای همه

زبان R برای همه
چند وقت قبل یک مقاله در خصوص استفاده تیم های روزنامه نگاری یکی از رسان...