رسم نمودار الگوریتم درخت تصمیم در پایتون

رسم نمودار الگوریتم درخت تصمیم در پایتون
در این نوشتار می خواهیم با استفاده از graphviz نمودار درخت تصمیم را رس...