بارگذاری مجموعه داده - Pandas 3

بارگذاری مجموعه داده - Pandas 3
باز کردن مجموعه داده ای در پایتونهمانطور که می دانید اولین گام برای آغ...