شناسایی اشیا بدون نیاز به یادگیری ماشین در Open Cv

شناسایی اشیا بدون نیاز به یادگیری ماشین در Open Cv
توضیحاتی اندک درباره شناسایی تصویر نمونه در تصویر بزرگتر با open cv...