کدام زبان برنامه نویسی را شروع کنیم؟

کدام زبان برنامه نویسی را شروع کنیم؟
توی این بلاگ من میام در مورد 3 حوزه پرمخاطب دنیا خلاصه توضیح میدم و می...