دسته بندی گلها با استفاده از خوشه بندی k-means در ML.NET(قسمت 5)

دسته بندی گلها با استفاده از  خوشه بندی k-means در ML.NET(قسمت 5)
این آموزش نحوه استفاده از ML.NET برای ساختن یک مدل خوشه ای برای مجموعه...