یادگیری عمیق با کراس - بخش اول (مقدمه)

یادگیری عمیق با کراس - بخش اول (مقدمه)
به نام خدادر این پست و مجموعه پست های بعدی می خواهم شما را با کراس که...