خوشه بندی داده های مکانی

خوشه بندی داده های مکانی
خوشه بندی kmeans روی داده های اوبار