مبانی یادگیری ماشین با الگوریتم K-نزدیکترین همسایگان

مبانی یادگیری ماشین با الگوریتم K-نزدیکترین همسایگان
الگوریتم k-نزدیکترین همسایگان (KNN) یک الگوریتم یادگیری ماشین نظارت شد...