پردازش زبان های طبیعی (NLP) [2]

پردازش زبان های طبیعی (NLP) [2]
چالش NLP: روش های ریشه یابی (Stemming) و بُن واژه سازی (Lemmatization)...