پردازش زبان های طبیعی (NLP) [2/100]

پردازش زبان های طبیعی (NLP) [2/100]
روز دوم از چالش 100 روزه NLP: روش های ریشه یابی (Stemming) و بُن واژه...