کتابخانه تقویت آموزش براساس پایتون ، هوش مصنوعی و شبکه عصبی

کتابخانه تقویت آموزش براساس پایتون ، هوش مصنوعی و شبکه عصبی
در کمترین زمان کلیات (PyBrain) را مطالعه کنید