چطور Data Science رو شروع کنیم ؟ (Road Map CMD6)

چطور Data Science رو شروع کنیم ؟ (Road Map CMD6)
چطور در مسیر Data Science وارد شویم.