پردازش زبان طبیعی و کاربردهایش - بخش 2

پردازش زبان طبیعی و کاربردهایش - بخش 2
تکنیک‌هادر بخش 1 به معرفی NLP و کاربردهایش پرداختیم. حال میخواهیم چند...