معرفی بر الگوریتم های تقویتی(RL)

معرفی بر الگوریتم های تقویتی(RL)
در این مقاله به سه حوزه از الگوریتم های یادگیری ماشین اشاره شده است .